Vi ser for øyeblikket ingen innvirkning på leveranser eller tjenester til våre kunder, alle funksjoner i organisasjonen er bemannet som vanlig.
Vi overvåker utviklingen nøye, evaluerer situasjonen kontinuerlig og jobber systematisk for å minimere risikoen som eksisterer.
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss!